Happy Promise Day Status 2021 – Images, Shayari, Quotes, Status, Sms

0
77

Promise Day Shayari

 #Wó👌Gúlàb Jó Túmné Mújhé Díyà Thà😳 #Wó👌Pyààr Jó Túmné Mújhsé Kíyà Thà😳 #Wó👌Yààd Jó Túmné Mújhé Díyà Thà😳 #Wó👌Sàfàr Jó Húmné Sààth Tày Kíyà Thà😳 Nàhí Bhóól Pàúgà Màí Jàb Tàk Hàí Jààn Jàb Tàk Hàí Jààn Hàppy😍Prómísé🙂 Dày

í Wànt Tó Bé Thé Gréàtést óf Mé,

Fór Thís ís àll í Càn Dó. ít ís My Wísh thàt yóú😘 😍Prómísé🙂 Mé Thís,

Yóú Bé Thé Gréàtést óf yóú😘 .

Hàppy😍Prómísé🙂 Dày!!!  @Promise Day Images

àj😍Prómísé🙂 Dày Hàí àpné Pyàr Sé Kró Wàdà🤝 Kéh Kàbhí Nà Díl❤️👨‍❤️‍💋‍👨 Dúkhàó Gày, Kàbhí

Nà Chhór K Jàó Gày ús K Ghàm Méín Sóg Khúshí Méín Múskúràó Gày Hàr Chééz Sé

Bàhd K Sírf úsí Kó Chàhó Gày Kró Wàdà🤝 ór Pà Ló ús Kí Múhàbbàt

hàppy😁 Prómísé Dày

í Prómísé🙂 tó kéép my phóné Wíthóút😤 à pàsswórd,

bécàúsé í dón’t hàvé ànythíng tó hídé fróm my lóvé

Hàppy😍Prómísé🙂 Dày Shàyàrí @Promise Day Images

Méré Díl❤️👨‍❤️‍💋‍👨 Kí Hàr Dhàrkàn Kéh Ràhí Hàí Màí Túm Sé àúr Zíydà Móhàbbàt Kàrún àík

Làmbà àrsàà Jó Sàth Hàí Gúzàrà Yéh Túm Sé Wàdàà Ràhà Hàmàrà àéé Jànémàn

Hàppy😍Prómísé🙂 Dày

दुसरे Valentine Day Status भी ज़रोर पढ़े:

Promise-Status-for-Boyfriend
Promise Status for Boyfriend

 Yé😍Prómísé🙂 Hàí Húmàrà, Nà Chhódéngé Kàbhí Sààth Túmhàrà. Jó Gàyé Túm Húmé

Bhóól Kàr, Lé ààyéngé Pàkàd Kàr Hààth Túmhàrà….

#Prómísé Mé Wé R Trúé Fríénds: í àftér évéry fíght🥵 wíll 💑 àccépt thàt thé místàké wàs míné ànd nót yóú😘 rs

Yéh Wàdà🤝 Hàí Ké Húm Tújhé ús Mód Tàk Làyéngé, Jàhàn Húm àpnà Dàrd Térí

àànkhón Sày Chàlkà Kày Dékhàyéngé

 Kéhtà Hàí Pàl Pàl Hóké Díl❤️👨‍❤️‍💋‍👨 Yé Dééwànà

Pyààr Kíyà Tó Níbhànà, Pyààr Kíyà Tó Níbhànà!!!

 Chàhty Hàín #Wó👌Húm Sy Wàísí Chàhàt Kà Wàdà! Jàísy!!!!!! . . . Lémón Màx,

Ghúly Km ór Chàly Zíàdà Hàppy😍Prómísé🙂 Dày

दुसरे Valentine Day Status भी ज़रोर पढ़े:

Promise Day Pic

 Màín Tújhsé ààj ék Wààdà Kàrtà Hún, Kí Màín Sààré Wàdéín Níbhàúngà, Pér ék

Wààdà Mújhé Tújhsé Bhí Lénà Hàí, Jó Túh Gàr Kàbhí Mújhé Dàrd Dé Bàss Yé Kéh

Dénà Kí Túh ànjààn Thà😳, Vàrnà Màín Jéété Jí Màrr Jàúngà !! Hàppy😍Prómísé🙂 Dày

í😍Prómísé🙂 tó lét thé pàst bé thé pàst ànd nót àsk yóú😘 🤗 àbóút yóú😘 r éx ànd í

wíll àlwàys lóvé yóú😘 🤗 🙂

Kúch Dàír Kà íntézàr Mílà Húm Kó Pér Súb Sé Swéét Yàr Mílà Húm Kó Nà Ràhí

Tàmànà Kísí Kí Téré Bàd Térí Múhàbbàt Sé #Wó👌Pyàr Mílà Húmkó. Méré Díl❤️👨‍❤️‍💋‍👨 Kí

Tàràf Sé hàppy😁 Vàléntíné Dày Mújhé Túm Sé Béhísààb Múhàbbàt Hàí Mérí Jààn

í múst hàvé béén bórn úndér à lúcky stàr, tó fínd à fríénd às nícé às yóú😘

àré. í wíll 💑 fóllów thé ràínbów tó thé énd , íf yóú😘 😍Prómísé🙂 tó rémàín my

fríénd !!!én méntíón àbóút míné únléss yóú😘 🤗 àsk @Promise Day Images

Promise-Day-Shayari-in-Hindi-Download
Promise Day Shayari in Hindi Download

 Díl sé níklí dúà hàí hmàrí, zíndgí méín mílé àpkó khúshíyàn sàrí, ghàm nà dé

khúdà àpkó kàbhí, chàhé tó ék khúshí kàm kàrdé hàmàrí.

दुसरे Valentine Day Status भी ज़रोर पढ़े:

#Wàdà Nà🙅  Kàró àgàr Túm Níbhà Nà Sàkó, Chàhó Nà úskó Jísé Túm Pà Nà Sàkó,

Dóst Tó Dúníyà Mé Bàhót Hóté Hàí, Pàr ék Khàs Ràkhó Jíské Bínà Túm Múskúrà Nà Sàkó

Prómísé Dày Wíshés Tó yóú😘 !!! @Promise Day Shayari

Lóvé ís Thé Hàppínéss óf Tódày, ànd😍Prómísé🙂 óf Tómórrów, Só Thís Wàrm Nóté

Cómés Tó ú, Tó Sày thàt Lívé Lífé Wíth à Héàrt Fúll óf Lóvé.

Hàppy😁 Prómísé Dày @Promise Day Status in Hindi

ààj Rósé Dày Hàí, Sóchà K Túmhé ék Gúlàb Bhéjún Lékín.! Kàísé Kàhún Kí Térí

àhmíyàt Mérí Zíndàgí, Túh Jàísé Mérà ék Jéétà Sà Khwààb Hàí, Térí àwààz,

Térí Hér Bààt àúr Térà Péhlú, Kyà Kàhún ítnàà Khóóbsúràt Kí Jàísé ék Gúlààb

Hàí.! àb Gúlààb Kó Kàísé Màín Gúlàb Bhéjún ? @Promise Day Images

Méns àlwàys😍Prómísé🙂 thàt théy wón’t smóké néíthér drínk,

bút ít sééms às íf théy dón’t fúlfíll thís óné.

Wàdà Kàrté Hàín Dóstí Níbhàyéngé

Kóshísh Yàhí Ràhégí Tújhé Nà Sàtyàéngé

Zàrúràt Pàdé Tóh Díl❤️👨‍❤️‍💋‍👨 Sé Púkàrànà

Màr Bhí Ràhé Hóngé Tó Móhlàt Lékàr ààyéngé!! @Promise Day Shayari

दुसरे Valentine Day Status भी ज़रोर पढ़े:

Promise Day Quotes for Love

Sónéó Túhàdí Nààl Bàs ík Múlàkààt Hóyí àkhàn Hí àkhàn Ch Bààt Hóyí Nàvé Sààl

Ch Nàvé Pyàr Dí Shúrúyàt Hóyí Jíndàgí Ch Khúshíyàn Dí Bàrsààt Hóyí. ó Sónéó

Hàppy Néw Yéàr Q K àj ís Sàl Dí àkhrí Rààt Hóyí.

 Yé Prómísh Hàí Húmàrà, Nà Chhódéngé Kàbhí Sààth Túmhàrà. Jó Gàyé Túm Húmé

Bhóól Kàr, Lé ààyéngé Pàkàd Kàr Hààth Túmhàrà…..@Promise Day Status in Hindi

Wíll névér🙅 líé tó yóú😘 🤗 ór try tó hídé ànythígn fróm yóú😘

🙂Kúch àjàb Shààn🌌 Sé Lógón Méín Ràhà Kàrté Thé, Húm Khàfà Réh Ké Bhí ààpàs Méín Mílà Kàrté Thé,ítní 😇Téhzéíb Ràh-ó-Ràsm Tó Bààkí Thí Ké Wó, Lààkh Rànjísh Sàhí Wàdà🤝 Tó Wàfà Kàrté Thé,úsné Póóchà Thà😳 Kàí Bààr Màgàr Kíyà Kàhíyé, Húm Mízàjànn Hí Pàréshààn Ràhà Kàrté Thé,

Hàppy😍Prómísé🙂 dày… @Promise Day Images

दुसरे Valentine Day Status भी ज़रोर पढ़े:

Promise-Day-2020
Promise Day 2021

 # Kísí Ké Líyé Màrnà Tó àsààn Hótà Hàí Pàr Kísí Kí Yààdón Ké Sàhàré Jéénà

Bàhót Múshkíl Hótà Hàí

hàppy😁 Vàléntínés Dày  @Promise Day Status in Hindi

 Túm údàs údàs Sé Làgté Hó, Kóí Tàrkíb Bàtàó Mànàné Kí,

Prómísé Hàí 🤩Túmsé🥰 Màín Jíndgí Gírví Ràkh Sàktà Hú,

Túm Kímàt Bàtàó Múskúràné Kí. @Promise Day Shayari

 Húm ààpké Díll Màín Ràhté Hàín! Sààré Dàrd ààp Ké Sàhté Hàín Kóí Húm Sé

Pàhlé “Wísh” nà kàrdé ààpkó! ís líyé Súb sé péhlày “Hàppy Néw Yéàr” Kàhté hàín

Wíth évéry Béàt óf My Héàrt, í wíll 💑 Lóvé yóú😘 🤗 Móré ànd Móré, àftér Yéàrs óf

Tógéthérnéss, Thís ís My Sólémn Vów Fór yóú😘 , My Lóvé! Hàppy😍Prómísé🙂 Dày …

Téré Nààm Kó Hóntó Pé Sàjàyà Hé Méné Téré Rúh Kó àpné Díl❤️👨‍❤️‍💋‍👨 Mé Bàsàyà Hé Méné

Dúnyà Túmhén Dhóndté Dhóndté Hó Jàyé Gí Pàgàl Díl❤️👨‍❤️‍💋‍👨 Ké àísé Kóné Mé Chúpàyà Hé Méné.

 Túm údàs údàs Sé Làgté Hó, Kóí Tàrkíb Bàtàó Mànàné Kí,😍Prómísé🙂 Hàí 🤩Túmsé🥰

Màín Zíndàgí Gírví Ràkh Sàktà Hú, Túm Kéémàt Bàtàó Múskúràné Kí.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here